Wizja SP w Przedborzu


1. Szkoła jest wspólnotą wszystkich uczniów, ich rodziców, nauczycieli i społeczności lokalnej.

2. Współpraca szkoły ze wszystkimi podmiotami oparta jest na zasadzie partnerstwa.

3. Szkoła zapewnia warunki rozwojowe wszystkim jej uczniom.

4. Nauczyciele stosują nowoczesne metody pracy i pomoce, aby zachęcić uczniów do zdobywania wiedzy.

5. W planowaniu pracy szkoły uwzględnienia się zaangażowanie rodziców i społeczności lokalnej, biorąc pod uwagę potrzeby, interesy, oczekiwania i ambicje środowiska, w którym działa szkoła.

6. Kadra pedagogiczna ma zapewnione warunki do podnoszenia kwalifikacji i docenia się jej wysiłki i pracę.

7. Uczniom zapewnia się bezpieczeństwo, pomoc psychologiczno – pedagogiczną oraz pomoc w trudnych sytuacjach życiowych.
Misja SP w Przedborzu


Szkoła Podstawowa w Przedborzu:

  • jest bezpieczna, przyjazna dla uczniów i rodziców

  • posiada wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną

  • zaspokaja potrzeby i aspiracje edukacyjne uczniów i rodziców

  • przygotowuje do dalszej nauki i funkcjonowania w grupie rówieśniczej

  • wychowuje na obywatela Zjednoczonej Europy z zachowaniem tożsamości narodowej i lokalnej w duchu wartości chrześcijańskich.